Axos Financial Inc. (AX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 639 535 870 463 527 270 430 655 218 168 313 573
Należności 417 417 369 815 220 266 203 192 26 729 20 781
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 20 368 19 995 20 610 20 276 0 0
Aktywa obrotowe razem 16 722 700 13 692 900 13 329 400 10 873 200 9 299 940 8 337 020
Inwestycje długotrminowe 678 453 572 696 522 496 346 999 239 568 164 661
Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 0 21 454 16 659
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 156 405 115 972 125 389 134 893 67 788 0
Pozostałe aktywa trwałe 521 250 449 942 390 699 204 621 122 778 112 248
Aktywa razem 17 401 200 14 265 600 13 851 900 11 220 200 9 539 500 8 501 680

Pasywa

w tys. USD

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 562 744 574 858 478 289 627 429 511 552 694 463
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 15 195 400 12 289 800 12 142 800 9 519 760 8 067 440 6 972 970
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 15 758 200 12 864 600 12 621 100 10 147 200 8 578 990 7 667 430
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 15 758 200 12 864 600 12 621 100 10 147 200 8 578 990 7 667 430
Akcje zwykłe 59 524 59 229 60 795 61 898 63 059 63 359
Zyski (straty) zatrzymane 1 428 440 1 187 730 1 009 300 826 170 671 348 519 246
Akcje własne -237 011 -222 530 -195 125 -148 810 -82 458 -37 317
Kapitał własny 1 642 970 1 400 940 1 230 850 1 073 050 960 513 834 247
Pasywa razem 17 401 200 14 265 600 13 851 900 11 220 200 9 539 500 8 501 680