Avid Technology, Inc. (AVID)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży 417 413 409 944 360 466 411 788 413 282
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 142 975 144 140 132 146 158 975 166 318
Zysk ze sprzedaży brutto 274 438 265 804 228 320 252 813 246 964
Koszty badań i rozwoju 66 904 65 559 57 018 62 343 62 379
Koszty ogólnego zarządu 153 166 152 866 134 689 153 306 156 503
Zysk operacyjny 54 368 47 379 36 613 32 732 18 832
Koszty odsetek netto 9 350 7 149 20 001 26 676 23 279
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 45 337 43 955 12 434 2 525 -9 403
Podatek dochodowy -9 904 2 567 1 372 -5 076 1 271
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 55 241 41 388 11 062 7 601 -10 674