Avid Technology, Inc. (AVID)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk (strata) netto 55 241 41 388 11 062 7 601 -10 674
Amortyzacja 8 324 8 254 8 505 13 634 21 142
Zmiana stanu należności -197 -1 568 4 841 6 019 27 620
Zmiana stanu zapasów 1 059 -6 646 -2 598 -3 790 -5 465
Zmiana stanu gotówki -21 571 -23 081 10 814 12 982 -1 120
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 48 019 62 489 39 555 19 641 15 822
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -15 251 -6 819 -5 692 -7 185 -9 936
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -15 251 -6 819 -5 692 -7 185 -9 917
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -52 700 -77 735 -24 549 -7 644 2 536