Avid Technology, Inc. (AVID)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 35 247 56 818 79 899 69 085 56 103
Inwestycje krótkoterminowe 43 481 26 320 26 989 35 044 31 283
Należności 76 849 77 046 78 614 73 773 67 754
Zapasy 20 981 19 922 26 568 29 166 32 956
Pozostałe aktywa obrotowe 43 481 26 320 26 989 35 044 31 283
Aktywa obrotowe razem 178 971 182 522 213 492 208 731 196 596
Inwestycje długotrminowe 108 482 91 478 91 646 95 562 69 247
Rzeczowe aktywa trwałe 23 684 16 028 16 814 19 580 21 582
Wartość firmy 32 643 32 643 32 643 32 643 32 643
Wartości niematerialne 0 0 0 0 4 432
Pozostałe aktywa trwałe 14 901 13 454 5 958 6 113 9 432
Aktywa razem 287 453 274 000 305 138 304 293 265 843

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 45 904 26 854 21 823 39 888 39 239
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 9 710 9 158 4 941 30 554 1 405
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 135 003 161 353 161 007 141 817 147 029
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 190 617 197 365 187 771 212 259 187 673
Długoterminowe zobowiązania finansowe 173 004 161 095 203 231 199 034 220 590
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 18 429 11 254 12 780 14 772 19 249
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 406 235 398 074 438 062 459 378 432 504
Akcje zwykłe 44 531 45 101 43 822 42 649 41 662
Zyski (straty) zatrzymane -1 071 720 -1 126 960 -1 168 350 -1 179 410 -1 187 010
Akcje własne -77 933 -25 090 0 0 -5 231
Kapitał własny -118 782 -124 074 -132 924 -155 085 -166 661
Pasywa razem 287 453 274 000 305 138 304 293 265 843