Avalonbay Communities Inc. (AVB)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 134 680 1 002 200 825 675 783 911 971 686 874 458
Amortyzacja 814 978 758 596 707 331 661 578 631 196 584 150
Zmiana stanu należności 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 192 938 203 275 177 289 -51 972 24 571 -147 906
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 421 930 1 203 170 1 219 620 1 321 800 1 301 110 1 256 260
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -174 705 -153 235 -137 036 -140 892 -86 932 -73 990
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -560 419 -624 053 -179 433 -1 193 870 -596 651 -965 381
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -671 056 -348 861 -854 264 -218 185 -688 502 -418 947