Avalonbay Communities Inc. (AVB)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 613 189 420 251 216 976 39 687 91 659 67 088
Inwestycje krótkoterminowe 284 276 245 241 238 526 199 195 166 531 286 064
Należności 0 0 0 0 0 0
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 284 276 245 241 238 526 199 195 166 531 286 064
Aktywa obrotowe razem 1 018 520 789 029 552 058 326 809 384 395 487 970
Inwestycje długotrminowe 19 439 200 19 113 000 18 647 100 18 794 200 17 995 800 17 926 900
Rzeczowe aktywa trwałe 19 025 300 18 709 600 18 233 800 18 433 000 17 675 700 17 717 600
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 86 843 68 643 55 427 70 486 47 443 45 819
Aktywa razem 20 457 800 19 902 000 19 199 100 19 121 100 18 380 200 18 414 800

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 722 810 695 207 698 166 690 468 703 937 691 249
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 722 810 695 207 698 166 690 468 703 937 691 249
Długoterminowe zobowiązania finansowe 8 336 110 8 123 670 7 564 340 7 296 290 7 040 260 7 329 470
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 2 762 3 934 3 268 3 901 3 244 6 056
Zobowiązania razem 9 204 290 8 969 490 8 447 560 8 131 500 7 747 590 8 026 780
Akcje zwykłe 139 634 139 389 140 095 139 054 137 845 137 524
Zyski (straty) zatrzymane 485 221 240 821 126 022 282 913 350 777 188 609
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 11 253 500 10 932 500 10 751 600 10 989 500 10 632 600 10 388 000
Pasywa razem 20 457 800 19 902 000 19 199 100 19 121 100 18 380 200 18 414 800