Activision Blizzard Inc (ATVI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 11 992 000 10 423 000 8 647 000 5 794 000 4 225 000 4 713 000
Inwestycje krótkoterminowe 1 273 000 1 161 000 866 000 618 000 803 000 843 000
Należności 1 204 000 972 000 1 052 000 848 000 1 035 000 918 000
Zapasy 0 0 0 32 000 43 000 46 000
Pozostałe aktywa obrotowe 1 273 000 1 161 000 866 000 618 000 803 000 843 000
Aktywa obrotowe razem 14 469 000 12 556 000 10 565 000 7 292 000 6 106 000 6 520 000
Inwestycje długotrminowe 12 914 000 12 500 000 12 544 000 12 553 000 11 729 000 12 148 000
Rzeczowe aktywa trwałe 193 000 169 000 209 000 253 000 282 000 294 000
Wartość firmy 9 929 000 9 799 000 9 765 000 9 764 000 9 762 000 9 763 000
Wartości niematerialne 1 083 000 658 000 611 000 585 000 800 000 1 192 000
Pozostałe aktywa trwałe 508 000 497 000 641 000 658 000 482 000 440 000
Aktywa razem 27 383 000 25 056 000 23 109 000 19 845 000 17 835 000 18 668 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 324 000 285 000 295 000 292 000 253 000 323 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 3 231 000 2 126 000 2 805 000 2 623 000 2 389 000 3 340 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 555 000 2 411 000 3 100 000 2 915 000 2 642 000 3 663 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 3 611 000 3 608 000 3 605 000 2 675 000 2 671 000 4 390 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 816 000 932 000 949 000 945 000 1 147 000 1 132 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 8 140 000 7 457 000 8 072 000 7 040 000 6 478 000 9 206 000
Akcje zwykłe 782 000 777 000 771 000 767 000 762 000 754 000
Zyski (straty) zatrzymane 13 171 000 12 025 000 9 691 000 7 813 000 6 558 000 4 916 000
Akcje własne -5 563 000 -5 563 000 -5 563 000 -5 563 000 -5 563 000 -5 563 000
Kapitał własny 19 243 000 17 599 000 15 037 000 12 805 000 11 357 000 9 462 000
Pasywa razem 27 383 000 25 056 000 23 109 000 19 845 000 17 835 000 18 668 000