ARMOUR Residential REIT Inc (ARR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 228 432 80 791 169 754 439 565 283 148 254 433
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 228 432 80 791 169 754 439 565 283 148 254 433
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 58 170 90 919 -400 317 -261 663 -155 282 79 176
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) -288 100 -75 556 185 205 11 758 49 316 101 978
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -229 930 15 363 -215 112 -249 905 -105 966 181 154
Podatek dochodowy 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -241 912 3 890 -224 899 -265 539 -122 998 165 274