ARMOUR Residential REIT Inc (ARR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -241 912 3 890 -224 899 -265 539 -122 998 165 274
Amortyzacja 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu należności 7 669 -2 263 -22 252 12 580 340 3 713
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -588 044 169 993 -101 498 40 967 -50 195 -68 850
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 124 085 11 738 -257 824 -40 717 75 223 110 079
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0 0 0
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 894 980 503 576 7 085 730 -4 389 770 466 258 -896 803
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 3 532 760 -330 766 -6 929 400 4 471 460 -591 676 780 183