ARMOUR Residential REIT Inc (ARR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 9 290 150 4 910 520 5 339 980 12 964 200 8 209 910 8 624 360
Należności 28 809 10 570 12 833 35 085 22 505 22 165
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 1 091 560 305 167 161 663 138 802 218 768 143 811
Aktywa obrotowe razem 9 437 050 5 277 310 5 524 490 13 272 400 8 464 610 8 928 920
Inwestycje długotrminowe 0 0 0 0 0 0
Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 0 0 0
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 0 0 0 0 0 0
Aktywa razem 9 437 050 5 277 310 5 524 490 13 272 400 8 464 610 8 928 920

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 3 948 040 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 8 324 680 185 631 4 586 180 11 835 700 7 339 300 7 602 870
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 8 324 680 4 133 670 4 586 180 11 835 700 7 339 300 7 602 870
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 8 324 680 4 133 670 4 586 180 11 835 700 7 339 300 7 602 870
Akcje zwykłe 117 968 79 490 63 070 57 833 42 128 39 170
Zyski (straty) zatrzymane -758 537 -2 366 560 -2 273 820 -1 973 440 -1 583 240 -1 363 220
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 112 370 1 143 640 938 304 1 436 710 1 125 310 1 326 050
Pasywa razem 9 437 050 5 277 310 5 524 490 13 272 400 8 464 610 8 928 920