Alexandria Real Estate Equities Inc. (ARE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 588 960 2 114 150 1 885 640 1 531 300 1 314 780 1 124 510
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 783 153 623 555 530 224 445 492 381 120 325 609
Zysk ze sprzedaży brutto 1 805 810 1 490 600 1 355 410 1 085 800 933 661 798 902
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 177 278 151 461 133 341 108 823 90 405 75 009
Zysk operacyjny 626 385 518 073 475 890 432 369 365 595 307 110
Koszty odsetek netto 94 203 142 165 171 609 173 675 157 495 128 645
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 670 701 654 282 827 171 404 047 402 793 194 204
Podatek dochodowy 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 149 041 83 035 56 212 40 882 23 481 25 111
Zysk (strata) netto 513 268 563 399 760 791 350 995 363 983 145 395