Alexandria Real Estate Equities Inc. (ARE)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 126 800 760 791 350 995 363 983 145 395
Amortyzacja 1 642 120 698 104 544 612 477 661 416 783
Zmiana stanu należności 30 177 -369 800 -550 438
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 2 296 180 1 989 960 -44 500 -20 200 129 349
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 020 390 882 510 683 857 570 339 450 325
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -4 179 700 -1 445 170 -1 224 540 -927 168 -893 685
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -14 214 600 -3 278 160 -3 641 320 -2 161 760 -1 738 130
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 11 832 700 2 750 360 2 927 480 1 588 430 1 415 430