Alexandria Real Estate Equities Inc. (ARE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 2 440 270 4 475 820 2 179 650 189 681 234 181 254 381
Inwestycje krótkoterminowe 49 099 401 766 18 173 900 42 352 26 664 21 548
Należności 27 489 40 934 10 757 11 126 10 326 10 876
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 49 099 401 766 81 528 42 352 26 664 21 548
Aktywa obrotowe razem 2 516 860 4 918 520 20 364 300 243 159 271 171 286 805
Inwestycje długotrminowe 33 006 500 55 520 200 2 463 580 18 147 300 14 193 800 11 817 100
Rzeczowe aktywa trwałe 30 117 200 50 316 900 184 744 15 041 400 12 009 500 10 341 200
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 2 226 380 3 992 080 1 550 330 1 278 560 997 323 803 775
Aktywa razem 35 523 400 60 438 700 22 827 900 18 390 500 14 465 000 12 104 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 048 490 2 048 370 712 754 876 953 853 392 691 056
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 048 490 2 048 370 712 754 876 953 853 392 691 056
Długoterminowe zobowiązania finansowe 10 159 800 17 583 700 7 563 290 6 777 480 5 478 260 4 764 810
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 225 200 1 870 650 762 310 297 785 238 595 164 921
Udziały niekontrolujące 3 710 860 5 687 420 1 718 070 1 300 650 552 749 533 503
Zobowiązania razem 16 551 000 28 059 700 11 102 200 9 524 680 7 122 990 6 154 290
Akcje zwykłe 161 659 293 842 126 106 112 204 103 010 91 546
Zyski (straty) zatrzymane 0 0 0 0 0 0
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 18 972 400 32 379 100 11 725 700 8 865 830 7 341 960 5 949 670
Pasywa razem 35 523 400 60 438 700 22 827 900 18 390 500 14 465 000 12 104 000