American Tower Corp. (AMT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 9 356 900 8 041 500 7 580 300 7 440 100 6 663 900
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 682 000 2 227 200 2 216 800 2 177 800 2 056 600
Zysk ze sprzedaży brutto 6 674 900 5 814 300 5 363 500 5 262 300 4 607 300
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 811 600 778 700 730 400 733 200 637 000
Zysk operacyjny 3 328 400 3 127 600 2 688 400 2 384 600 1 998 400
Koszty odsetek netto 830 500 753 800 767 400 770 900 703 400
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 829 400 1 821 100 1 916 400 1 154 600 1 256 100
Podatek dochodowy 261 800 129 600 -200 -110 100 30 700
Udziały niekontrolujące -100 900 28 800 28 300 -13 500
Zysk (strata) netto 2 567 700 1 690 600 1 887 800 1 227 000 1 151 500