American Tower Corp. (AMT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 765 800 2 567 700 1 690 600 1 887 800 1 227 000 1 151 500
Amortyzacja 3 355 100 2 332 600 1 882 300 1 778 400 2 110 800 1 715 900
Zmiana stanu należności 43 600 310 000 84 000 19 400 -36 400 255 470
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 78 500 203 600 245 100 292 500 405 600 11 913
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 696 200 4 819 900 3 881 400 3 752 600 3 748 300 2 925 600
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 873 600 -1 376 700 -1 031 700 -991 300 -913 200 -803 600
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 355 200 -20 692 200 -4 784 600 -3 987 500 -2 749 500 -2 800 900
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 423 200 16 424 500 1 215 300 521 700 -607 700 -113 000