American Tower Corp. (AMT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 2 028 400 1 949 900 1 746 300 1 501 200 1 208 700 803 100
Inwestycje krótkoterminowe 439 500 387 600 355 700 371 300 495 100 460 700
Należności 1 042 100 998 500 688 500 604 500 585 100 621 500
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 439 500 387 600 355 700 371 300 495 100 460 700
Aktywa obrotowe razem 3 622 300 3 729 400 2 905 600 2 553 800 2 385 100 2 038 100
Inwestycje długotrminowe 63 572 200 66 158 500 44 327 900 40 247 800 30 625 300 31 176 200
Rzeczowe aktywa trwałe 19 998 300 19 784 000 12 808 700 12 084 400 11 247 100 11 101 000
Wartość firmy 12 956 700 13 350 100 7 282 700 6 178 300 5 501 900 5 638 400
Wartości niematerialne 17 983 300 20 727 200 13 839 800 12 318 400 11 174 300 11 783 300
Pozostałe aktywa trwałe 3 585 800 2 940 500 2 484 400 2 177 500 2 544 300 2 449 100
Aktywa razem 67 194 500 69 887 900 47 233 500 42 801 600 33 010 400 33 214 300

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 963 900 914 500 683 700 603 100 508 200 447 300
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 4 514 200 4 568 700 789 800 2 928 200 2 754 800 774 800
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 833 800 3 584 100 2 182 000 1 956 400 1 426 900 1 290 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 8 311 900 9 067 300 3 655 500 5 487 700 4 689 900 2 512 100
Długoterminowe zobowiązania finansowe 34 156 000 38 685 500 28 497 700 21 127 200 18 405 100 19 430 300
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 3 234 200 3 192 800 2 555 900 2 321 100 2 475 100 2 419 500
Udziały niekontrolujące 6 836 100 3 988 400 687 000 1 531 500 1 568 300 1 712 800
Zobowiązania razem 61 622 100 64 806 700 43 140 000 37 746 200 27 674 300 26 972 800
Akcje zwykłe 461 519 451 498 443 640 442 319 439 606 428 181
Zyski (straty) zatrzymane -2 101 900 -1 142 400 -1 343 000 -1 016 800 -1 199 500 -1 058 100
Akcje własne -1 301 200 -1 282 400 -1 282 400 -1 226 400 -1 206 800 -974 000
Kapitał własny 5 572 400 5 081 200 4 093 500 5 055 400 5 336 100 6 241 500
Pasywa razem 67 194 500 69 887 900 47 233 500 42 801 600 33 010 400 33 214 300