Amerisafe Inc (AMSF)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 302 829 303 619 335 273 365 612 379 841 375 210
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 44 -79 -27 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 302 785 303 698 335 300 365 612 379 841 375 210
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 75 738 67 134 102 715 110 759 89 669 82 242
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 67 646 79 449 106 919 115 517 87 581 82 240
Podatek dochodowy 12 044 13 693 20 317 22 827 15 949 36 009
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 55 602 65 756 86 602 92 690 71 632 46 231