Amerisafe Inc (AMSF)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 55 602 65 756 86 602 92 690 71 632 46 231
Amortyzacja 1 309 1 017 1 012 942 996 984
Zmiana stanu należności -12 884 -1 682 8 241 -21 085 7 918 -1 268
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -9 253 8 965 17 944 3 469 -15 215 -3 377
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 28 194 37 979 63 398 78 824 98 268 130 810
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 089 -1 296 -921 -1 018 -1 126 -478
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 75 426 70 959 43 371 11 688 -29 059 -51 542
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -112 873 -99 973 -88 825 -87 043 -84 424 -82 645