Amerisafe Inc (AMSF)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 888 987 1 012 570 1 088 740 1 125 020 1 125 490 1 130 310
Należności 257 271 270 155 271 837 263 596 284 681 276 763
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 1 207 730 1 353 450 1 422 340 1 432 430 1 450 520 1 462 640
Inwestycje długotrminowe 61 552 49 276 48 517 60 479 65 416 55 600
Rzeczowe aktywa trwałe 7 225 6 459 6 182 6 331 6 258 6 128
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 31 533 28 433 28 670 36 635 37 306 30 210
Aktywa razem 1 269 280 1 402 720 1 470 860 1 492 910 1 515 930 1 518 240

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 951 847 1 003 400 1 032 040 1 062 690 1 106 070 1 092 670
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 951 847 1 003 400 1 032 040 1 062 690 1 106 070 1 092 670
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 99 146
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 951 847 1 003 400 1 032 040 1 062 690 1 106 170 1 092 810
Akcje zwykłe 19 233 19 332 19 289 19 249 19 209 19 165
Zyski (straty) zatrzymane 145 512 190 492 224 645 227 165 221 328 233 896
Akcje własne -34 758 -22 370 -22 370 -22 370 -22 370 -22 370
Kapitał własny 317 432 399 323 438 816 430 215 409 762 425 423
Pasywa razem 1 269 280 1 402 720 1 470 860 1 492 910 1 515 930 1 518 240