Ameriprise Financial Inc (AMP)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 2 559 000 2 760 000 1 534 000 1 893 000 2 098 000 1 480 000
Amortyzacja -40 000 98 000 207 000 183 000 198 000 234 000
Zmiana stanu należności -423 000 8 387 000 625 000 1 025 000 400 000 475 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -151 000 403 000 3 018 000 730 000 477 000 134 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 407 000 3 325 000 4 623 000 2 341 000 2 597 000 1 701 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -182 000 -120 000 -147 000 -143 000 -162 000 -162 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -13 583 000 -4 380 000 -2 894 000 -3 234 000 -587 000 -199 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 8 430 000 1 723 000 -952 000 -1 214 000 -1 263 000 -1 785 000