Ameriprise Financial Inc (AMP)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 44 044 000 35 206 000 39 385 000 35 875 000 33 974 000 34 455 000
Należności 15 799 000 16 222 000 7 835 000 7 210 000 6 185 000 5 785 000
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 143 736 000 158 955 000 150 240 000 140 432 000 127 648 000 133 829 000
Inwestycje długotrminowe 14 732 000 17 024 000 15 643 000 11 396 000 9 568 000 13 641 000
Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 0 0 0
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 12 503 000 14 229 000 13 085 000 11 396 000 9 568 000 10 494 000
Aktywa razem 158 468 000 175 979 000 165 883 000 151 828 000 137 216 000 147 470 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 5 355 000 5 156 000 4 900 000 4 869 000 4 811 000 5 299 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 143 046 000 155 995 000 146 242 000 134 314 000 121 456 000 129 535 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 148 401 000 161 151 000 151 142 000 139 183 000 126 267 000 134 834 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 30 000 40 000 44 000 57 000 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 6 424 000 9 103 000 8 830 000 6 859 000 5 361 000 6 638 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 154 855 000 170 294 000 160 016 000 146 099 000 131 628 000 141 472 000
Akcje zwykłe 111 300 117 300 123 800 134 100 145 600 154 100
Zyski (straty) zatrzymane 19 531 000 17 525 000 15 292 000 14 279 000 12 909 000 11 329 000
Akcje własne -23 089 000 -21 066 000 -18 879 000 -17 276 000 -15 293 000 -13 648 000
Kapitał własny 3 613 000 5 685 000 5 867 000 5 729 000 5 588 000 5 998 000
Pasywa razem 158 468 000 175 979 000 165 883 000 151 828 000 137 216 000 147 470 000