Acadia Realty Trust (AKR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 326 290 292 497 255 484 295 327 262 213 250 262
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 326 290 292 497 255 484 295 327 262 213 250 262
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 44 066 40 125 36 055 35 416 34 343 33 756
Zysk operacyjny -137 041 -47 913 -188 122 -31 509 -42 437 -41 659
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 71 802 58 185 123 592 45 259 18 371 83 600
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -65 239 26 123 -65 767 22 672 -14 764 65 312
Podatek dochodowy 12 93 271 1 468 934 1 004
Udziały niekontrolujące -29 806 2 482 -57 279 -31 841 -47 137 2 838
Zysk (strata) netto -36 250 22 924 -8 992 52 632 31 172 60 828