Acadia Realty Trust (AKR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -36 250 22 924 -8 992 52 632 31 172 60 828
Amortyzacja 135 917 123 439 149 793 125 443 117 549 104 934
Zmiana stanu należności 30 935 -22 601 -12 170 -13 771 9 631 12 371
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -588 -1 486 3 387 -5 423 -53 555 3 018
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 133 211 104 983 102 565 127 177 96 076 119 833
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -51 046 -40 671 -40 483 -89 270 -94 834 -108 142
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -124 173 -198 538 -96 208 -397 057 -136 619 10 082
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -4 376 91 319 -2 443 265 042 -10 278 -126 897