Acadia Realty Trust (AKR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 15 872 0 17 468 18 873 18 422 16 838
Należności 74 560 43 625 66 226 78 396 92 167 82 536
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 15 872 0 17 468 18 873 18 422 16 838
Aktywa obrotowe razem 233 117 225 070 220 796 229 910 246 081 334 322
Inwestycje długotrminowe 4 069 460 4 036 680 3 966 090 4 079 200 3 712 700 3 625 920
Rzeczowe aktywa trwałe 3 527 870 3 423 150 3 507 490 3 609 320 3 281 150 3 126 620
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 102 374 0 100 732 116 820 115 939 127 571
Pozostałe aktywa trwałe 84 667 186 509 31 791 32 894 37 590 31 360
Aktywa razem 4 302 580 4 261 750 4 186 880 4 309 110 3 958 780 3 960 250

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 793 060 1 812 240 1 763 840 1 708 200 1 550 540 1 424 410
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 218 323 260 814 47 605 240 473 247 873 248 121
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 011 380 2 073 050 1 811 440 1 948 670 1 798 420 1 672 530
Długoterminowe zobowiązania finansowe 7 022 0 6 287 77 657 71 111 70 611
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 46 0 231 782 39 061 7 304 1 467
Udziały niekontrolujące 557 028 628 322 607 239 644 657 622 442 648 440
Zobowiązania razem 2 610 750 2 740 130 2 745 570 2 766 810 2 499 280 2 393 050
Akcje zwykłe 94 575 87 654 86 442 84 436 82 080 83 683
Zyski (straty) zatrzymane -300 402 -196 645 -167 046 -132 961 -89 696 -32 013
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 691 830 1 521 610 1 441 310 1 542 310 1 459 500 1 567 200
Pasywa razem 4 302 580 4 261 750 4 186 880 4 309 110 3 958 780 3 960 250