Assurant Inc (AIZ)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 10 187 600 10 094 800 10 086 800 8 057 600 6 415 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 10 187 600 10 094 800 10 086 800 8 057 600 6 415 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 783 000 653 100 554 500 333 500 444 500
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 783 000 515 300 554 500 333 500 444 500
Podatek dochodowy 169 500 72 600 167 700 80 900 -75 100
Udziały niekontrolujące 0 900 4 200 1 600 0
Zysk (strata) netto 1 367 700 423 100 363 900 236 800 519 600