Assurant Inc (AIZ)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 276 600 1 367 700 423 100 363 900 236 800 519 600
Amortyzacja 182 000 171 600 144 300 125 800 126 900 115 700
Zmiana stanu należności 1 290 900 -3 274 900 110 100 440 400 -308 000 832 162
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -504 100 -187 800 361 500 613 100 257 200 -35 171
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 596 900 781 700 1 342 000 1 413 400 656 700 530 400
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -186 300 -187 400 -121 200 -110 300 -82 800 -62 100
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -262 100 157 600 -735 200 -619 800 -2 202 500 -541 200
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -818 400 -1 089 800 -264 800 -179 200 1 838 000 -26 700