Apartment Income REIT Corp (AIRC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży 773 723 740 853 719 556 914 294 972 410
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 773 723 740 853 719 556 914 294 972 410
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 24 939 18 585 46 377 47 037 46 268
Zysk operacyjny 123 998 106 640 29 340 156 773 215 756
Koszty odsetek netto 66 195 70 816 147 985 157 383 189 720
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 119 215 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 973 973 473 978 -19 135 504 892 703 576
Podatek dochodowy 3 923 -5 246 95 437 -3 135 -13 027
Udziały niekontrolujące 65 618 31 603 783 33 944 50 376
Zysk (strata) netto 903 642 447 124 -104 329 466 144 656 597