Apartment Income REIT Corp (AIRC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk (strata) netto 903 642 447 124 -104 329 466 144 656 597
Amortyzacja 350 945 319 742 393 672 380 171 377 786
Zmiana stanu należności -534 127 -21 458 534 636 4 573 16 376
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 28 477 23 106 -98 688 106 044 36 858
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 420 557 332 956 276 649 374 472 396 388
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 053 720 -538 554 -370 282 -393 461 -340 489
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 650 257 478 282 -349 999 -205 413 121 846
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -862 170 -791 957 -26 037 -63 952 -588 180