Apartment Income REIT Corp (AIRC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 95 797 67 320 44 214 142 902 36 858
Inwestycje krótkoterminowe 0 337 800 418 483 400 035 121 894
Należności 0 534 127 555 585 20 949 16 376
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 10 970 12 767 25 657
Aktywa obrotowe razem 301 405 964 688 1 047 550 598 686 253 258
Inwestycje długotrminowe 6 250 480 5 475 670 5 181 730 6 230 050 5 936 750
Rzeczowe aktywa trwałe 5 626 510 4 600 290 5 019 890 6 045 060 5 741 780
Wartość firmy 32 286 32 286 32 286 0 0
Wartości niematerialne 0 0 4 438 56 905 43 424
Pozostałe aktywa trwałe 591 681 696 606 68 333 66 180 84 478
Aktywa razem 6 551 880 6 440 360 6 229 280 6 828 740 6 190 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 513 805 592 774 598 736 360 574 249 407
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 513 805 592 774 598 736 360 574 249 407
Długoterminowe zobowiązania finansowe 3 641 630 3 743 290 4 243 000 4 505 590 4 075 660
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 240 032 205 500 80 691 181 926 165 513
Zobowiązania razem 4 395 470 4 627 340 4 922 430 5 048 090 4 490 580
Akcje zwykłe 154 093 154 135 122 446 147 718 151 152
Zyski (straty) zatrzymane -1 327 270 -1 953 780 -2 131 800 -1 722 400 -1 947 510
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 2 156 420 1 813 020 1 306 850 1 780 650 1 699 420
Pasywa razem 6 551 880 6 440 360 6 229 280 6 828 740 6 190 000