Armada Hoffler Properties Inc (AHH)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 454 153 284 076 383 634 257 198 193 317 302 771
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 454 153 284 076 383 634 257 198 193 317 302 771
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 15 691 14 610 12 905 12 392 11 431 10 435
Zysk operacyjny 63 342 22 447 42 097 37 938 27 769 31 717
Koszty odsetek netto 22 702 15 448 11 194 8 129 8 358 10 362
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 4 699 4 254 8 087
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 99 808 24 713 36 676 31 767 23 463 30 650
Podatek dochodowy -145 -742 -283 -491 -29 725
Udziały niekontrolujące 0 0 -230 0 6 289 8 878
Zysk (strata) netto 63 199 10 344 21 803 21 598 17 203 21 047