Armada Hoffler Properties Inc (AHH)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 63 199 10 344 21 803 21 598 17 203 21 047
Amortyzacja 74 084 69 875 59 972 54 564 39 913 37 321
Zmiana stanu należności 72 177 -28 556 -16 776 45 349 51 171 8 651
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 12 892 -5 751 1 766 17 978 1 295 -1 983
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 116 858 91 184 91 179 67 729 56 087 58 018
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -93 267 -64 121 -73 562 -153 166 -145 514 -57 982
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -33 242 -57 629 -26 227 -295 063 -240 563 -102 426
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -72 194 -43 542 58 101 246 862 185 611 42 131