Armada Hoffler Properties Inc (AHH)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 48 139 35 247 40 998 39 232 21 254 19 959
Inwestycje krótkoterminowe 85 705 46 170 43 462 33 150 27 353 26 317
Należności 246 047 173 870 202 426 219 202 173 853 122 682
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 85 705 46 170 43 462 33 150 27 353 26 317
Aktywa obrotowe razem 383 617 260 483 296 318 295 931 225 257 171 915
Inwestycje długotrminowe 1 858 690 1 677 580 1 620 650 1 508 970 1 040 120 871 208
Rzeczowe aktywa trwałe 1 613 610 1 451 620 1 503 950 1 381 590 987 811 829 916
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 103 870 62 038 58 154 68 702 29 182 29 881
Pozostałe aktywa trwałe 45 878 46 989 23 544 24 130 0 0
Aktywa razem 2 242 310 1 938 060 1 916 970 1 804 900 1 265 380 1 043 120

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 93 472 31 166 49 821 53 382 50 796 47 445
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 79 991 112 454 71 269 64 854 51 779 44 294
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 173 463 143 620 121 090 118 236 102 575 91 739
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 114 740 963 716 981 799 968 440 694 239 517 272
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 18 418 19 256 15 621 21 300 12 678 13 829
Udziały niekontrolujące 256 564 224 471 233 603 246 870 182 019 193 593
Zobowiązania razem 1 594 860 1 382 710 1 393 770 1 396 320 991 511 816 433
Akcje zwykłe 67 576 60 647 57 328 53 119 64 754 60 181
Zyski (straty) zatrzymane -126 875 -141 360 -112 356 -106 676 -82 699 -61 166
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 647 450 555 352 523 199 408 577 273 871 226 690
Pasywa razem 2 242 310 1 938 060 1 916 970 1 804 900 1 265 380 1 043 120