American Equity Investment Life Holding Co (AEL)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 415 500 3 689 470 2 424 650 3 464 340 1 547 100 3 891 650
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 1 415 500 3 689 470 2 424 650 3 464 340 1 547 100 3 891 650
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny -806 141 602 747 815 961 315 565 -823 749 316 271
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 2 352 600 0 0 0 1 389 490 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 546 460 602 747 815 961 315 565 565 742 316 271
Podatek dochodowy 325 155 128 755 144 501 69 475 107 726 141 626
Udziały niekontrolujące 358 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 177 270 430 317 637 945 246 090 458 016 174 645