American Equity Investment Life Holding Co (AEL)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 177 270 430 317 637 945 246 090 458 016 174 645
Amortyzacja 14 185 5 527 5 199 4 068 3 474 3 948
Zmiana stanu należności -111 088 165 724 862 -26 537 26 537 -11 474
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -2 589 310 -4 586 540 6 802 130 1 949 000 -1 089 650 642 779
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 044 180 4 233 160 1 304 990 3 351 400 43 185 1 922 390
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -40 961 -18 109 -13 240 -4 022 -4 283 -4 809
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 454 910 -6 224 310 -5 134 600 -3 054 890 -2 408 330 -2 591 940
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 178 580 -2 595 400 362 540 1 652 480 1 275 500 1 312 320