American Equity Investment Life Holding Co (AEL)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 60 675 900 65 530 300 56 011 800 60 983 300 54 423 900 54 924 400
Należności 55 498 166 586 862 0 26 537 0
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 16 731 300 12 119 300 7 882 820 8 910 550 8 144 670 8 857 570
Aktywa obrotowe razem 69 600 100 75 893 800 69 273 700 66 725 500 57 737 900 59 023 900
Inwestycje długotrminowe 4 326 080 2 455 260 2 116 010 2 971 020 3 887 620 3 006 800
Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 0 0 0
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 4 105 200 2 455 260 2 116 010 2 971 020 3 596 450 2 968 650
Aktywa razem 73 926 100 78 349 100 71 389 700 69 696 600 61 625 600 62 030 700

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 870 826 574 671 573 780 652 381 737 573 736 658
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 61 630 900 65 704 600 62 009 200 62 150 500 57 986 200 56 459 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 62 501 800 66 279 300 62 582 900 62 802 900 58 723 700 57 196 500
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 8 233 940 5 204 720 1 668 020 2 145 680 502 725 1 984 080
Udziały niekontrolujące 21 233 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 70 756 900 72 026 000 64 815 000 65 126 400 59 226 500 59 180 600
Akcje zwykłe 90 558 93 860 92 055 91 139 90 348 88 982
Zyski (straty) zatrzymane 3 914 120 2 767 420 2 368 560 1 768 760 1 549 980 1 244 780
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 3 169 220 6 323 130 6 574 720 4 570 120 2 399 100 2 850 160
Pasywa razem 73 926 100 78 349 100 71 389 700 69 696 600 61 625 600 62 030 700