Atlas Air Worldwide Holdings Inc. (AAWW)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 4 030 830 3 211 120 2 739 190 2 677 720 2 156 460
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 4 030 830 3 211 120 2 739 190 2 677 720 2 156 460
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 711 501 506 565 186 875 295 027 246 558
Koszty odsetek netto 98 453 112 634 113 760 107 941 86 289
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 647 391 496 742 -472 758 309 374 143 372
Podatek dochodowy 154 074 136 456 -179 645 38 727 -80 966
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 493 317 360 286 -293 113 270 567 223 473