Atlas Air Worldwide Holdings Inc. (AAWW)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 493 317 360 286 -293 113 270 567 223 473
Amortyzacja 357 330 328 101 316 821 265 553 197 463
Zmiana stanu należności 40 384 -24 598 20 799 74 842 27 992
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 65 376 741 681 -133 217 -57 288 166 210
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 922 984 1 009 540 300 344 425 580 331 719
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -497 972 -263 206 -347 790 -713 816 -87 555
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -493 395 -145 288 -285 761 -701 262 -541 557
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -364 853 -121 403 -133 894 216 559 363 452