Atlas Air Worldwide Holdings Inc. (AAWW)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 910 965 845 589 103 908 237 125 294 413
Inwestycje krótkoterminowe 99 100 95 919 228 103 112 146 86 340
Należności 305 905 265 521 290 119 269 320 194 478
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 99 100 95 919 228 103 112 146 86 340
Aktywa obrotowe razem 1 326 020 1 217 720 632 531 629 831 587 586
Inwestycje długotrminowe 5 117 220 4 811 470 4 753 110 4 904 960 4 367 880
Rzeczowe aktywa trwałe 4 583 710 4 110 590 4 053 230 4 462 240 4 003 100
Wartość firmy 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 64 796 70 826 76 856 97 689 106 485
Pozostałe aktywa trwałe 329 971 369 804 391 895 344 402 242 919
Aktywa razem 6 443 240 6 029 190 5 385 640 5 534 790 4 955 460

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 82 885 107 604 79 683 87 229 65 740
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 639 811 298 690 395 781 264 835 218 013
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 697 361 740 892 623 698 465 669 454 843
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 420 060 1 147 190 1 099 160 817 733 738 596
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 655 080 2 020 450 1 984 900 2 205 000 2 008 990
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 37 954 77 576 42 526 187 120 203 330
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 3 633 910 3 767 650 3 593 460 3 466 830 3 165 610
Akcje zwykłe 28 910 26 408 25 828 25 542 25 241
Zyski (straty) zatrzymane 2 100 450 1 607 130 1 246 840 1 539 960 1 271 540
Akcje własne -225 461 -217 889 -213 871 -204 501 -193 732
Kapitał własny 2 809 340 2 261 540 1 792 180 2 067 960 1 789 860
Pasywa razem 6 443 240 6 029 190 5 385 640 5 534 790 4 955 460