American Assets Trust Inc (AAT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 422 648 375 828 344 573 366 741 330 867 314 983
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 422 648 375 828 344 573 366 741 330 867 314 983
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 32 143 29 879 26 581 24 871 22 784 21 382
Zysk operacyjny 114 734 99 869 88 581 113 685 79 535 93 646
Koszty odsetek netto 58 232 58 587 53 440 54 008 52 248 53 848
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 56 727 37 331 35 579 61 007 27 529 40 346
Podatek dochodowy 850 738 -9 819 327 214
Udziały niekontrolujące 11 723 7 653 7 545 14 089 7 205 10 814
Zysk (strata) netto 43 506 28 376 27 660 45 718 19 686 29 077